Điểm thi

Điểm thi kết thúc học phần ngành Vật lý kỹ thuật (Cập nhật ngày 22/6/2016)

Điểm thi kết thúc học phần

Ngành Vật lý kỹ thuật khoá 22B

1. Học phần Máy gia tốc và ứng dụng

vlk15-lktk22b.pdf

2. Học phần Chuyên đề 1

vlk18-lktk22b.pdf

3. Học phần Thực tập vật lý kỹ thuật

vlk08-lktk22b.pdf

4. Học phần Kỹ thuật phân tích huỳnh quang tia X

vlk10-lktk22b.pdf

Ngành Vật lý kỹ thuật khoá 23

1. Học phần Xử lý số liệu thực nghiệm

vlk01-lktk23.pdf

vlk01-lktk22b-2.pdf

2. Học phần Kỹ thuật ghi đo bức xạ

vlk06-lktk23.pdf

vlk06-lktk22b-2.pdf

3. Học phần Triết học

trc05-lktk22b-2.pdf

trc05-lktk23.pdf

Các tin khác