Điểm thi

Điểm thi kết thúc học phần (Cập nhật ngày 22/6/2016

1. Học phần Triết học - lớp Toán giải tích khoá 23

trc05-tgtk23.pdf

2. Học phần Tôpô - lớp Toán giải tích khoá 23

tgt07-tgtk23.pdf

3. Học phần Sinh thái thực vật nâng cao - lớp Sinh thái học khoá 23

sth20-sthk23.pdf

sth20-bsstk23.pdf

4. Học phần Triết học - lớp Sinh thái học khoá 23

trc05-sthk23.pdf

5. Học phần Độc chất môi trường sinh thái - lớp Sinh thái học khoá 22B

sth18-sthk22b.pdf

6. Học phần Triết học - lớp Sinh học thực nghiệm khoá 23

trc05-stnk23.pdf

7. Học phần Di truyền số lượng - lớp Sinh học thực nghiệm khoá 23

stn05-stnk23.pdf

8. Học phần Chuyên sâu về canh tác trên giá thể - lớp Sinh học thực nghiệm khoá 23

sn6206-stnk23.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác