Thông tin

Nhân sự Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học

   Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Vinh

                                 Email: vinhnv@dlu.edu.vn

   Chuyên viên: Lê Ngọc Quỳnh

                  Email: quynhln@dlu.edu.vn

   Chuyên viên: Hoàng Nguyễn Thu Vân

                   Email: vanhnt@dlu.edu.vn


 

Các tin khác