Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 – Đợt 2

Trường Đại học Đà lạt Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 – Đợt 2, kèm theo Hồ sơ dự tuyển . Mọi chi tiết xin xem file đính kèm.


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – Đợt 2

Trường Đại học Đà lạt Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – Đợt 2, Danh mục ngành phù hợp để dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023, Hồ sơ dự tuyển . Mọi chi tiết xin xem file đính kèm.


Thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – Đợt 2

Trường Đại học Đà Lạt Thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – Đợt 2 kèm theo Danh mục ngành phù hợp để dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023. Mọi chi tiết xin xem file đính kèm.


XEM THÊM